سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 89 به تفکیک کتب درسی

                                            از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

1- در انسان، غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند،........ سایر غدد معدی................ ترشح می کنند.

      1) بر خلاف - آنزیم                                 2) بر خلاف- گاسترین                          

      ۳) همانند - اسید                                  4) همانند- فاکتور داخلی معده

2- همه ی نوروگلیاها، .................. هستند.

      1) انتقال دهنده پیام عصبی                     2) سلول غیر عصبی هسته دار             

      3) سلول های موثر در تغذیه ی نورونها       4) عایق کننده ی دندریت ها و آکسون ها

3- در ................، غذا.................

      1) ملخ - قبل از سنگدان گوارش پیدا نمی کند.                                                  

      2) گنجشک - پس از سنگدان به معده وارد می شود.

      3) کرم خاکی - پس از سنگدان به روده وارد می شود.                                        

       4) گاو - بدون وجود باکتری ها، گوارش پیدا نمی کند.

4- به طور معمول، ................ در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.

      1) روده کور              2) دریچه ی کاردیا                 ۳) کیسه صفرا              4) دریچه ی پیلور

5- کدام عبارت درست است؟

      1) با تورژسانس سلول های نگهبان روزنه ی هوایی، بر طول این سلول ها افزوده می شود.

      2) با پلاسمولیز سلول های نگهبان روزنه ی هوایی، این سلول ها از هم دور می شوند.

      3) در گیاهان با کاهش فشار ریشه ای و بسته شدن روزنه های آبی، تعریق متوقف می شود.

      4) در بذرافشانی هوا، حباب های هوا همراه با پلاسمودسم ها بین تراکئیدها جابه جا می شوند.

6- کدام عبارت در مورد ماهیچه ی ذوزنقه ی انسان، نادرست است؟

      1) واحد انتقباضی، سارکومر نام دارد.                                                                 

      2) هر میون شامل تعدادی میوفیبریل است.

      3) هر تار ماهیچه، تعدادی میون دارد.                                                               

      4) هر میوفیبریل از تعدادی سارکومر تشکیل شده است

7- در انسان، چربی ها پس از گوارش، مجددا در .................. روده، به تری گلیسرید تبدیل می شوند.

      1) زیر مخاط         2) پوشش استوانه ای           3) مویرگ لنفی                4) مویرگ خونی

8- حلقه هایی که در دیواره نای انسان وجود دارد، نوعی بافت پیوندی است که ............... فراوان دارد.

      1) رشته های کش سان                          2) سلول هایی با ذخیره ی چربی             

      3) سلول های رشته ای بهم فشرده            4) رشته های کلاژن و مواد کلسیم دار

9- سرخرگ پشتی ماهی قزل آلا..............سرخرگ ششی انسان،............می شود.

      1) مانند - از دستگاه تنفس خارج             2) مانند - به دستگاه تنفس وارد              

       3) برخلاف - از دستگاه تنفس خارج         4) برخلاف - به دستگاه تنفس وارد

10- در زمان رسم الکتروکاردیوگرام یک فرد سالم، در فاصله ی Q تا  R، ..............

      1) دریچه های دهلیزی - بطنی بسته می شوند.                                                   

       2) فشارخون در بطن ها کاهش می یابد.

       3) مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می شود.                                                  

       4) مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

11- کدام عبارت در باره ی ائوزینوفیل ها نادرست است؟

      1) از انواع گرانولوسیت ها هستند.                                                                    

      2) از نظر ظاهری به نوتروفیل ها شبیه هستند.

      3) در ترشح ماده ضد انعقاد خون نقش دارند.                                                       

      4) تعداد آنها در افراد مبتلا به تب یونجه افزایش می یابد.

                                          از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ 

12- در ایمنی هومورال، .............

      1) سلول های B خاطره می توانند در نخستین تهاجم آنتی ژنها، پادتن بسازند.

      2) پلاسموسیت ها در دومین تهاجم آنتی ژنها، رشد می کنند و تقسیم می شوند.

      3) پلاسموسیت ها با فعال نمودن ذره خوارها می توانند علیه آنتی ژن ها فعالیت کنند.

      4) سلول هایB خاطره در برخورد با هر آنتی ژنی، تعداد زیادی پلاسموسیت می سازند.

13- کدام عبارت نادرست است؟

      در انسان هورمون مترشحه از ............... به طور مستقیم بر تولید و ترشح ............... اثر دارد.

      1) هیپوفیز پیشین - کورتیزول                              2) هیپوتالاموس - تستوسترون               

      3) هیپوتالاموس - هورمون محرک فولیکولی              4) هیپوفیز پیشین - هورمون تخمدان

14- محلی که عصب بینایی از شبکیه ی چشم انسان خارج می شود،.............

      1) فاقد سلول استوانه ای است.                           

       2) محتوی گیرنده های نوری است.

      3) در دقت و تیزبینی اهمیت دارد.                         

       4) در امتداد محور نوری کره ی چشم قرار دارد.

15- کدام عبارت نادرست است؟

      انکفالین ها،..............

      1) عملکردی مشابه با استیل کولین دارند.                

      2) از انتقال پیام درد به مغز جلوگیری می کنند.

      3) به گیرنده های پروتئینی درد در نخاع متصل می شوند.   

      4) پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی را تغییر می دهند.

16- از ماده شناخته شده توسط فریتز ونت، برای ............. استفاده می شود.

      1) ریشه دار کردن قلمه ها                      2) شادابی شاخه های گل                   

     3) رشد جوانه های جانبی ساقه                4) بستن روزنه های هوایی برگ

17- دریک مولکول DNA ، تعداد ............. کم تر از سایرین است.

      1) بازهای پورینی                                  2) پیوند های هیدروژنی                         

     3) دئوکسی ریبوز ها                              4) پیوند های فسفودی استر

18- کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

      1) بیش تر انواع بی مهرگان، می توانند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند.

      2) طول عمر برخی گلبول های سفید انسان در حدود چند ساعت تا چند هفته است.

      3) در دیواره برخی رگ های خونی انسان، گیرنده مکانیکی حساس به فشار خون وجود دارد.

      4) هیپوتالاموس به همراه بصل النخاع برخی از اعمال حیاتی مربوط به فعالیت های بدن انسان را تنظیم می کنند.

19- در بدن دختر یک ساله سالم، سلولی .............. کروموزوم X یافت نمی شود.

      1) بدون                   2) با یک                            3) با دو                        4) با چند

20- کدام عبارت نادرست است؟

      1) درچشم پلاناریا، سلول های تیره رنگ دارای رنگیزه بینایی هستند.

      2) در هر واحد مستقل چشم مرکب زنبور، تعدادی سلول گیرنده نور وجود دارد.

      3) در چشم جامی شکل، اکسون های سلول های گیرنده نور، عصب بینایی را می سازند.

      4) انواعی از حشرات به کمک چشم مرکب، قادر به دیدن پرتوهای فرابنفش می باشند.

21- کدام عبارت صحیح است؟

      1) در تلوفاز همه ی تقسیم ها، کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند.

      2) در پروفاز همه تقسیم ها، سانتریول ها مسئول تولید رشته های دوک هستند.

      3) در آنافاز همه تقسیم ها، کروماتید های خواهری از یکدیگر جدا می شوند.

      4) در متافاز همه ی تقسیم ها، رشته های دوک به کروموزوم های دو کروماتیدی متصل می شوند.

22- در انسان مصرف طولانی مدت ماده ی شیمیایی محرک بخش قشری غده فوق کلیه،............. را افزایش می دهد.

      1) فشار خون                                        2) دفع کلیوی سدیم                                  

     3) آزاد سازی هورمون های ستیز و گریز       4) مهاجرت گلبول های سفید به ناحیه ملتب

23- به طور معمول در دستگاه تولید مثلی زنان،..............

      1) انقباض ماهیچه های مخطط لوله ی فالوپ به حرکت تخمک کمک می کند.

      2) سلول های فولیکول های در حال رشد، هدف هورمون سازنده خود می باشند.

      3) در اواخر دوره ی فولیکولی تخمدان، ضخامت دیواره ی رحم به بیشترین حد خود می رسد.

      4) یک هفته بعد از تخمک گذاری، ترشح استروژن و پروژسترون به بیشترین مقدار خود می رسد.

24- در کدام گیاه گامتوفیت بر روی اسپوروفیت به وجود می آید و اسپوروفیت جدید از گامتوفیت نسل قبل تغذیه می کند؟

      1) خزه                      2) لوبیا                            3) سرخس                        4) کاج

25- در همه ی یوکاریوت ها که به روش جنسی تولید مثل می کنند،..............

      1) افراد پرسلول هاپلوئید و دیپلوئید به تناوب دیده می شوند.                                 

      2) از تکثیر سلول تخم، فرد پرسلولی دیپلوئید به وجود می آید.

      3) بین دو مرحله ی دیپلوئیدی و هاپلوئیدی، تناوب وجود دارد.                            

      4) با تقسیم سلول هاپلوئید، فرد پر سلولی هاپلوئید ایجاد می شود.

26- در هر شرایطی، علایم و نشانه های .............. در افراد هتروزیگوس ظاهر نمی شود.

      1) زالی                 2) تالاسمی               3) هانتینگتون              4) کم خونی داسی شکل

27- در بررسی هم زمان دو جفت صفت دو اللی وابسته به جنس که الل های آن ها از رابطه ی غالب و مغلوبی تبعیت می کنند، حداکثر چند نوع  فنوتیپ برای بانوان محتمل است؟

      1) 3                         2) 4                       3) 6                        4) 9

28- از ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی B+ ( گروه خونیB و Rh مثبت) و زنی سالم با گروه خونی A- ، در میان فرزندان ، پسری کوررنگ ( صفت وابسته به جنس مغلوب) با گروه خونی O- و پسری هموفیل با گروه خونی A- مشاهده شده است. احتمال تولد دختری سالم  با گروه خونی B+ در  این خانواده، طبق قوانین احتمالات .............. است.

      1)  ۸/۱                       2)  ۱۶/۱                           3)  ۳۲/۱                          4) ۶۴/۱

29- با توجه به دودمانه ی مقابل، احتمال فرد« الف»  دختری اینکه بیمار باشد، ............. است.

      1)  ۲/۱                                      2)  ۴/۱ 

                                                                                    

     3) ۸/۱                                       4)  ۴/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                          از کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

30- در فرایند ترجمه ی ژن اکتین( نوعی پروتئین تک رشته ای ) در سلول عضلانی انسان و در حین جابه جایی ریبوزوم بر روی mRNA،......

      1) جایگاه A همواره پذیرایtRNAی حامل آمینو اسید است.                               

      2) tRNAی موجود در جایگاه P ، ریبوزوم را ترک می کند.

      3) پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه A برقرار می شود.                           

     4) tRNAی حامل یک آمینواسید خاص به جایگاه P منتقل می شود.

31- در آزمایش کوهن و بایر، ژن وارد شده در اولین جاندار دست ورزی شده ، محصولی ایجاد کرد که ............. داشت.

      1) پیوند پپتیدی      2) کدون آغاز ترجمه     3) جایگاه اتصال آمینو اسید    4) پیوند فسفودی استر

32- در فرایند اصلاح محصولات برخی گیاهان زراعی، می توان ژن مورد نظر را ............

      1) به همراه پلازمیدTi به سلول گیاهی شلیک کرد.                                             

      2) با یک تفنگ ژنی به پلازمید Ti شلیک کرد.

      3) با کمک آنزیم های محدود کننده و لیگاز جدا نمود.                                        

     4) جایگزین ژن ایجاد کننده ی تومور در پلازمید Ti نمود.

33- جدا بودن گونه ی ............. آن ها، تایید می شود.

      1) مختلف حشره شب تاب، با عدم آمیزش     

     2 ) اسب و الاغ، با عدم تقسیم زیگوت حاصل از

      3) بز و گوسفند، با عدم توانایی تشکیل زیگوت  از    

      4) تتراپلوئیدی و دیپلوئیدی گیاه گل مغربی، با نازیستایی زاده ی

34-  نیمی از افراد یک جمعیت با تعادل هاردی- واینبرگ، ژنوتیپ ناخالص و نیمی دیگر به طور مساوی ژنوتیپ خالص دارند. با انجام دو نسل خود لقاحی ، نسبت  افراد هتروزیگوس به هموزیگوس .................... می شود.

      1) ۴/۱                        2) ۵/۱                          3)  ۷/۱                       4)  ۸/۱
35- اگر نمونه ای از آمیزش های ناهمسان پسندانه، توسط ژن خود ناسازگار سه اللی ( y , z , x )کنترل شود و ژنوتیپ آلبومن حاصل از این آمیزش zyy        باشد، ژنوتیپ سلول تخم حاصل و ژنوتیپ کلاله والد به ترتیب (از راست به چپ) کدام می تواند باشد؟)

      1) zy-xy       

      2) xy-zy     

       3) zx-xy                

       4) zx-zy

36- به طور معمول صفات چشم گیر در جانوران نر، ............

      1) احتمال بقای جاندار را کاهش می دهد و کم هزینه است.                                   

      2) ضامن بقای ژن های فرد و جبران کننده ی هزینه مصرفی است.

      3) احتمال تولید مثل را افزایش می دهد و برای بقای جاندار الزامی است.                 

      4) رقابت بین نرها را افزایش می دهد و در جلب نظر ماده ها موثر است.

37- در شکل گیری کدام رفتار، عاملی نقش دارد که در سایر رفتارها بی تاثیر است؟

      1) آواز خواندن گنجشک                                                                                

      2) آشیانه سازی مرغ عشق

      3) برگرداندن تخم به درون لانه توسط غاز ماده                                                   

      4) بیرون انداختن تخم میزبان توسط جوجه ی کوکو

38- در گام سوم گلیکولیز، هر مولکول شروع کننده، ابتدا موجب ساخته شدن ............. مولکول ................ می شود.

      1) یک - ATP        

      2) دو - ATP    

      3) یک - NADH,H+     

      4) دو - NADH,H+

39- در فضای درونی تیلاکوئیدها، هیچ گاه .............. نمی شود.

      1) الکترون آزاد         2) اکسیژن آزاد        3) یون هیدروژن جابه جا       4) دی اکسید کربن تثبیت

40- در فرایندهای .......... ، دی اکسید کربن تولید نمی شود.

      1) فتوسنتز و تنفس بی هوازی                 2) فتوسنتز و تخمیر لاکتیکی               

       3) تخمیر لاکتیکی و تخمیر الکلی            4) تنفس بی هوازی و تنفس نوری

41- کدام جاندار، از ترکیبات آلی زیستگاه خود به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده می کند و نیتروژن را نیز تثبیت می نماید؟

      1) نیتروباکتر                2) آنابنا                        ۳) متانوژن                         4) ریزوبیوم

42- ویروس آنفلوانزا از نظر داشتن پوشش به ........... شباهت و از نظر ماده ژنتیکی با عامل مولد ............ تفاوت دارد.

      1) ویروس آبله گاوی- هاری                     2) ویروس موزائیک تنباکو- زگیل          

      3) آدنوویروس- نقص ایمنی اکتسابی         4) ویروس هرپس تناسلی- آبله مرغان

43- پیکر پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان، ............. وجود دارد.

      1) تاژک                       2) تنوع سلولی                  3) کلروپلاست               4) واکوئل غذایی

44- در چرخه زندگی کلامیدوموناس، ...............

      1) اولین تقسیم زیگوسپور از نوع میتوز است.                                                    

      2) گامت ها از طریق تقسیم میتوز به وجود می آیند.

      3) مرحله دیپلوئیدی طولانی و مرحله هاپلوئیدی کوتاه است.                               

     4) با نامساعد شدن محیط، تولید مثل غیر جنسی افزایش می یابد.

45- بیش تر تاژکداران جانور مانند..............

      1) فقط به روش غیرجنسی تولید مثل می کنند.                                              

      2) تک سلولی هستند و یک جفت تاژک دارند.

      3) برای انسان و جانوران اهلی بیماری زا هستند.                                                

      4) در درون لوله ی گوارش موریانه ها زندگی می کنند.

46- در درون بدن پشه ی آلوده به پلاسمودیوم و در غدد بزاقی آن به ترتیب .......... و .......... یافت نمی شود.

      1) مروزوئیت - اسپوروزوئیت                    2) مروزوئیت - گامتوسیت                  

      3) زیگوت - اسپوروزوئیت                       4) زیگوت - گامتوسیت

47- به طور معمول، درون هر آسک موجود در آسکوکارپ............ هاگ با .............. نوع ژنوتیپ حاصل می شود.

      1) چهار- یک             2) چهار - دو                    3) هشت - یک                4) هشت - دو

                                                 ترکیبی از کتب زیست شناسی 

48- کدام عبارت نادرست است؟ حاصل فعالیت گلژی، تشکیل .................. است.

      1) کیسه چه ی آنزیم دار در سر اسپرم      2) لیزوزوم در استافیلوکوکوس اورئوس     

       3) تیغه میانی در پارانشیم ساقه لوبیا         4) وزیکول سیناپسی در گیرنده بویایی انسان

49- ریبوزوم فعال در ............. وجود ندارد.

      1) هموفیلوس آنفلونزا                             2) هسته نورون انسان                  

      3) کلروپلاست میانبرگ پنبه                    4) میتوکندری کلروپلاست

50- در انسان، تغییرات کلسیم بر فرایند ............... بی تاثیر است.

      1) تشکیل ترومبین                               2) کوتاه شدن سارکومرها             

      3) جذب فعال گلوکز از روده                    4) ترشحی غده ی تیروئید

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط میرجلیلی در شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 14:27 | لینک ثابت |